Aking paggawa lingkod kapwa

Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagka't siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kaniyang pinaroonan; at aariin ng kaniyang lahi.

At nag-sangusapan sila, Tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Egipto. May kuwento ng isang pari na nagbibigay ng homiliya at nangangaral siya tungkol sa sampung utos ng Diyos.

Dapat magtamasa ng pasasarili sa Aking paggawa lingkod kapwa ang mga Hukuman. Kasi, pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba,isasama niya ako at kasama ring luluhod.

Ngunit dapat nating tandaan na hindi lamang ito ang ibig sabihin ng relihiyon. Ang mga uhay na may palay ay nakayuko at mababa samantalang ang mga walang palay ay nakatayo at matayog. Marami sa atin na kapag masaling lang ng kaunti, aba, teka lang, makikita mo na lintik lang ang walang ganti!

Alam ng Diyos ang ating kiliti! Nguni't ang inyong mga bata, na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakuwil. Ang mga ito ay panandalian lamang.

Siguro ang teacher kong laging naninigaw at hindi marunong magturo Nang sabihin ni Jesus na Siya ang Tinapay ng Buhay at ang kumakain ng Kanyang laman at uminom ng Kanyang dugo ang magkakamit ng buhay na walang hanggan ay marami sa kanyang mga tagasunod ang tumiwalag sa Kanya.

kiliti ng Diyos...

Masama talaga ang magnakaw! Baka sa inyo sumunod. At ako'y nagpatirapa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na apat na pung araw at apat na pung gabi; hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig; dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahi ninyo siya sa galit; Sapagka't natatakot ako dahil sa galit at maningas na poot, na ikinayamot ng Panginoon sa inyo, na lilipulin sana kayo.

Sila ang hahatol sa lahing ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. Gayun din ang ginawa sa atin ng mga relihiyon, hinainan tayo ng masasarap na aral na hindi naman totoo.

Nguni't dininig din naman ako noon ng Panginoon. Doon lang balidong magseselos ang Diyos. Halimbawa, ako ay kabilang sa relihiyong Kristiyano Katoliko.

Datapuwa't tinangka ng buong kapisanan na pagbatuhanan sila.

Hindi na pinangalanan ang Lingkod; siguro, hindi na ito mahalaga. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig, at humiyaw; at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon.

Sa kabilang banda, sina St Francis of Assisi, St Ignatius, St Bernadette atbp ay mga taong totong nabuhay at namatay sa mundong ito, kaya di sila kasali sa hanay ng mga dapat tawaging "dios-diosan", ayon na rin sa kategoryang sinasabi ng Bibliya.

Itigil niyo na ang panghuhusgang ganito dahil hindi iyan ang kalooban ng Panginoon na nagsasabi sa Juan 7: Iba ang paraan ng Diyos sa tao. Ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagka't sila'y tinapay sa atin; ang kaniyang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasaatin: Ang Ina at mga Kapatid ni Jesus 46Samantalang nagsasalita pa siya sa mga tao, narito, ang kaniyang ina at kaniyang mga nakakabatang kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas.

Gusto niyo bang i-offend ang Diyos? Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaramdam: Nangangahulugan ba na ang nakamulatan o nakagawian nating mga aral mula sa mga relihiyon tungkol sa Paglikha ay hindi totoo?

On a Pensive Mood

At ang galit ng Panginoon ay magalab laban sa inyo, at kaniyang sarhan ang langit, upang huwag magkaroon ng ulan, at ang lupa'y huwag magbigay ng kaniyang bunga; at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon.

Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi, upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon, upang tumayo sa harap ng Panginoon na mangasiwa sa kaniya, at upang magbasbas sa kaniyang pangalan hanggang sa araw na ito. Sa kabila ng ating araw-araw na pagtalikod at paglimot sa kanya ay tuloy pa rin ang alok Niyang kaligtasan.

Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng isang tirahang opisyal. Dapat ay may masusi rin tayong pagpaplano ng ating mga dapat gawin upang maging ganap ang ating pagiging Kristiyano.

Walang taong masyadong mahirap para hindi magkaloob ng tulong ng iba at wala ring taong masyadong mayaman para hindi mangailangan ng tulong ng iba. At sinabi niya, Aywan ko: At sinabi ni Moises sa Panginoon, Kung gayo'y mababalitaan ng mga taga Egipto; sapagka't isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila; At kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito.

Heto ang ilang mga halimbawa ng dapat isasagot ninyo kung sakaling makakaenkwentro kayo nito sa inyong mga kakilala o kaibigan.

Nakita siya ng maraming tao at pilit siyang pinabababa sa pangambang siya ay mahulog. Namuhay tayo sa ilalim ng maling pag-asa at walang kaligtasan. Mapalad tayo sapagkat ngayon ay alam nating ang Sakramentto ng Eukaristiya ang kanyang tinutukoy.Ito ang pinaka-karaniwang maririnig mo na reklamo o batikos ng mga taga-ibang relihiyon tungkol sa ating pananampalataya.

Bakit kuno may mga larawan tayo eh ayon sa nakasulat sa Exodo 20 ay bawal ang paggawa ng anumang larawan at ang pagsamba sa mga ito. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sinoman sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita: Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagka't siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kaniyang pinaroonan; at aariin ng kaniyang lahi.

Dec 16,  · *group 4 * powerpoint video.

On a Pensive Mood

^_^ leader: redha muna assistant leader: chelsea kaye tamayo members: janÑa rae tanaotanao nanivelle andrea rivera julia iyanla. Jul 14,  · Inaamin namin ng buong kapakumbabaan na tayo ay Simbahan ng mga makasalanan na tinatawagan upang magbalik-loob at mabuhay sa kabanalan. Lubos kaming naninikluhod sa kapakumbabaan sa tuwing makaririnig kami ng pang-aabusong nagawa ng aming kapwa lingkod simbahan – lalo’t higit ang mga hinirang upang “kumilos sa katauhan ni Kristo.”.

3. Gumagamit ako ng epektibong kasanayan sa komunikasyon, upang mapa-natili ang kapayapaan at maiwasan ang di pagkaka-sundo. 4. Nagbabahagi ako ng aking mga pagpapahalaga at paniniwala upang mapalalim ang aking pakikipag - ugnayan.

5. Pantay ang aking pagtingin sa kapwa at tanggap ko ang pagkabukod-tangi ng bawat tao. Hindi naglaho ang positibong tradisyon na “Pamumunong Lingkod-Kapwa”, datapuwat ito’y nasapawan ng mga negatibong kaugalian dulot ng kolonyalismo.

Mula sa pakikipag-kapwa-Tao’y napalitan ito ng “kanya-kanya syndrome” o pagkamaka-sarili o kaya’y ang pag-usbong ng “kultura ng kataksilan”.

“Magsaya Kayo at Magalak!” Download
Aking paggawa lingkod kapwa
Rated 3/5 based on 7 review